Jillian Bryant’s blog

  1. KORN ROCKS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Fri, Nov 30, 2012 at 12:28 PM 5 Comments

    I love korn. Korn rocks soooooooooooooooooooooo much. I love blind, Shoots and ladders, alone i break, Make me bad, and Falling Away From ME are my favvvvvvvvvv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Friends

Mythykal avatar
Sensitive avatar
AleksandaR avatar
stif avatar
Kayne Logan avatar
Neidermeyerz avatar